Karta zgłoszeniowa MTB Koło Marathon - Koło, 11 września 2011 r.

Imię ________________________________________
Nazwisko ________________________________________
Data urodzenia (rok - miesiąc - dzień) ________________________________________
Adres zamieszkania ________________________________________
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, kraj) ________________________________________
Tel. komórkowy (w formacie xxx xxx xxx) ________________________________________
E-mail ________________________________________
Drużyna (klub) ________________________________________
Dystans ________________________________________

 

 1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.
 2. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.
 4. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
 5. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
 6. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach.
 7. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu.
 8. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
 9. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
 10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kole zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 11. Niniejsza deklaracja obowiązuje podczas obowiązuje podczas całego maratonu.

 

________________________________________   ________________________________________
miejscowość i data   podpis uczestnika bądź rodzica
lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej

 Pobierz PDFSerwis biegwarcianski.pl używa plików cookie.  

Zrozumiałem